Bilder från reservatet

Vardagsarbetet i reservatet består till stor del av jordbruksskötsel men även underhåll av byggnader, diken, åkerholmar och lador samt skogsbruk.
Här visas bilder från några av dessa arbeten.